Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат во Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на донесување на одлуки, меѓусебна соработка, и соработка со локални институции.

Овој извештај е резултат на истражувањето што се се спроведе во рамките на проектот Доживотно учење за рурален развоој, имплементиран од страна на МДУ и ЛАГ Скардус.

Превземете го документот тука