Охрид, Хотел Холидеј М
21.08.2018 – 22.08.2018

На ден 21.08.2018 и 22.08.2018 година, во Хотел Холидеј М, Охрид се одржа дводневна обука на тема “Подобра соработка меѓу ГО, јавни институции, бизнис сектор и локално население за нивно зголемено влијание на процесот на локално одлучување во областа рурален развој, како активност од проектот “Доживотно учење за Рурален развој”.

Овој проект го имплементираат Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во рамките на Програмата за мали грантови на проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното  население”.

На обуката присуствуваа 20 лица.