Доживотно учење за рурален развој (анализа)

Истражување за ГО, локално население и бизнис сектор кои работаат [...]