ВМРЕЖУВАЊЕ

ЧЛЕНОВИ НА ЛАГ СКАРДУС

Општина Јегуновце

Општина Теарце

Здружение на жители на с. Варвара

Гостилница Белојшки Бисер

Хил – Ком ДООЕЛ

Вуле – Терм ДООЕЛ, с. Непроштено

ТП Закоски Ком Ресторант ТП Деан Михаил Закоски Тетово

КУД Кирил Пејчиновиќ с. Теарце

Чистота Јегуновце ДООЕЛ с. Јегуновце

Алпиневуд ДОО експорт – импорт с. Прељубиште

АДОРА ЦСЦ – Тетово

Здружение на пчелари ПОЛОШКИ МЕД Тетово

Здружение за развој и едукација ЕГНАТИА, с. Теарце

Друштво за трговија, лимарски и браварски услуги ГИЧЕНКО ЛИМ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово

Вила Љуботен